Mevzuat

Search our Site

BAKANLIK MEVZUAT

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-13837/mevzuat.html


KANUNLAR

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Dernekler Kanunu

Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İle İlişkilerine Dair Kanun

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (MÜLGA)

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

Turist Rehberliği Meslek Kanunu

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun


ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi

Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme

Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç Ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme

Somut olmayan Kültüren Mirasın Korunması Sözleşmesi

 
YÖNETMELİKLER

Askeri Müzeler Yönetmeliği

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu(UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Yönetmeliği

Define Arama Yönetmeliği

Dernekler Yönetmeliği

Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik

Milletlerarası Müzeler Konseyi (İCOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği

Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik

Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik

Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği

 
YÖNERGELER

Arkeolojik Kazılarda Ve Kazı Alanlarında Yapılacak Düzenleme, Restorasyon Ve Konservasyon Proje Ve Uygulamalarında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge

Çini Eseri Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Örenyerlerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin Yönerge

Müzeler Haftası Kutlama Yönergesi

Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkin Yönerge

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge

Müze ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme, Yönlendirme ve Uyarı Tabelalarına İlişkin Yönerge

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Müze ve Örenyerlerinde İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge

Süreli Kullanım Yönergesi


GENELGELER

Ekspertiz İşleri Hakkında Genelge No.243

Ekspertiz İşleri Hakkında Genelge No.298

Halı ve Kilimlerin Ekspertize İşlemleri Hakkında Tamim

Müzayede ve Ekspertiz İşlerinde Uygulancak Esaslar

Kültür Varlığı Kaçakçılığı’nın Önlenmesi

Müzayedelere Çıkacak Eserler

Define Kazıları

Tasnif ve Tescil Uygulamaları

Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili olarak yapılacak işlemler

Kazı ve Yüzey Araştırmaları Başvurularına ilişkin Genelge

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2012/10)

Genelge 2015/7 Basına Bilgi veya Demeç Verme


ÜLKEMİZİN TARAF OLDUĞU BAŞLICA ÇEVRE ANLAŞMALARI

http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Anlasmalar.pdf


YÜRÜRLÜKTE OLAN KÜLTÜR ANLAŞMALARI, KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE MUTABAKAT ZAPTLARI

http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/TR-22139/yururlukte-olan-kultur-anlasmalari-kulturel-degisim-pro-.html

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Bu Web Sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Müzeder'e aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır."